مشاوره خرید محصولات :

مجموعه های گروه آموزش سینادرمان در چند گروه آموزشی قابل استفاده می باشند و با نظر خود شما قابل تهیه بوده و توضیحات زیر صرفاً پیشنهاد گروه می باشند:

دانشجویان مهندسی پزشکی:

دانشجویان ترم اول تا ترم چهارم:

 • آموزش جامع قطعات الکترونیکی ویژه تعمیرات تجهیزات پزشکی (کتاب + DVD)
 • فیلم فارسی آموزش تعمیرات ست معاینه عمومی
 • کتاب تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
 • بانك مقالات مهندسي پزشكي
 • بانک تجهیزات پزشکی

دانشجویان ترم پنجم تا ترم آخر:

 • آموزش جامع قطعات الکترونیکی ویژه تعمیرات تجهیزات پزشکی (کتاب + DVD)
 • فیلم فارسی آموزش تعمیرات ست معاینه عمومی
 • کتاب تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
 • مجموعه كتب مهندسی پزشکی
 • بانک داده های ECG تشخیصی
 • بانک داده های مغزی (EEG Database)
 • مجموعه فیلم های آموزشی پردازش تصویر
 • بانك مقالات مهندسي پزشكي
 • بانک تجهیزات پزشکی

فارغ التحصیلان رشته مهندسی پزشکی:

 • آموزش جامع قطعات الکترونیکی ویژه تعمیرات تجهیزات پزشکی (کتاب + DVD)
 • فیلم فارسی آموزش تعمیرات ست معاینه عمومی
 • کتاب تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
 • مجموعه كتب مهندسی پزشکی
 • بانک داده های ECG تشخیصی
 • بانک داده های مغزی (EEG Database)
 • مجموعه فیلم های آموزشی پردازش تصویر
 • مجموعه بسيار کاربردي HPCS
 • بانك مقالات مهندسي پزشكي
 • بانک تجهیزات پزشکی

سایر رشته های مهندسی:

 • آموزش جامع قطعات الکترونیکی ویژه تعمیرات تجهیزات پزشکی (کتاب + DVD)
 • فیلم فارسی آموزش تعمیرات ست معاینه عمومی
 • کتاب تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
 • مجموعه كتب مهندسی پزشکی
 • مجموعه فیلم های آموزشی پردازش تصویر
 • مجموعه بسيار کاربردي HPCS
 • بانک تجهیزات پزشکی

سایر رشته های غیر مهندسی:

 • فیلم فارسی آموزش تعمیرات ست معاینه عمومی
 • کتاب تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
 • بانک تجهیزات پزشکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با این شماره تماس حاصل فرمایید:

09166435173